வெளியானது விரல்மொழியரின் 30-ஆவது இதழ் (தொழில்நுட்பச் சிறப்பிதழாக)

இதழில்...