வெளியானது விரல்மொழியரின் 25-ஆவது இதழ் (விளையாட்டுச் சிறப்பிதழாக)


இதழில்: