வெளியானது விரல்மொழியரின் 32-ஆவது இதழ் (தேர்தல் சிறப்பிதழாக!)

    

இதழில்...